صفحه اصلیعلامت استاندارد

براساس قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران مصوب یکهزار و سیصد و هفتاد و یک در اجرای مصوبات شورای عالی استاندارد ، به موجب این پروانه اجازه داده می شود واحد تولیدی شرکت تعاونی گچ ماشینی مروارید خراسان (شناسه ملی : 10280078647) با رعایت استاندارد ملی شماره 12015-1 از علامت استاندارد ایران برای فرآورده گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده (گچ ساختمانی برای سفید کاری) با علامت تجاری تعاونی گچ مروارید خراسان استفاده نماید.

دانلود فایل پروانه کاربرد علامت استاندارد